ดินดี คือดินที่มีชีวิต
หลักการดูแลดินให้อุดมสมบูรณ์ คือการสร้างดินชั้นอินทรีย์ ด้วยการเติมอินทรีย์วัตถุบนหน้าดิน
เกษตรพึ่งตน EP#10 : ดินดี คือดินที่มีชีวิต
 ดิน (Soil) หมายถึง วัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการสลายตัวทางกายภาพ และทางเคมีของหินและแร่ รวมกับสารอินทรีย์ ที่เกิดจากการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์เป็นผิวชั้นบนที่หุ้มห่อโลก ดินมีลักษณะและคุณสมบัติต่างกันไปในที่ต่างๆ ตามสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ วัตถุต้นกำเนิด สิ่งมีชีวิตและระยะเวลาการสร้างตัวของดิน

องค์ประกอบของดิน ดินมีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 อย่างคือ สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ อากาศ และน้ำ
1. สารอนินทรีย์ ได้จากการสลายตัวของหินและแร่  อนินทรีย์สารเหล่านี้ประกอบด้วยธาตุซิลิกอน และอะลูมีเนียมเป็นส่วนใหญ่ มีเหล็ก แคลเซียม โพแทสเซีย มและแมกนีเซียม ปนบ้างเล็กน้อย ธาตุเหล่านี้พบอยู่ในรูปแร่ควอตซ์ เฟลด์สปาร์ ไมกา แร่พวกเฟอร์โรแมกนีเซียนซิลิเกตและแร่ดิน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของดิน ดินแต่ละที่จะมีแร่ธาตุในดินในปริมาณแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุต้นกำเนิดเดิมของดิน
2. สารอินทรีย์ ได้จากการสลายตัวของสิ่งมีชีวิตที่เน่าเปื่อยผุพังสลายตัวทับถมอยู่ในดินของซากพืช ซากสัตว์ และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น ไส้เดือน แมลง จุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ช่วยให้ดินมีลักษณะร่วนซุย มีสีดำหรือสีน้ำตาล ที่เรียกว่า ฮิวมัส (Humus)
3.อากาศ แทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดิน มีก๊าซคาร์บอนมอนไดออกไซด์ สูงกว่าอากาศบนผิวดิน ดินที่โปร่งมีรูพรุนมาก จะมีการระบายอากาศได้ดี ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น ่ต่อการหายใจ ของสิ่งมีชีวิตในดิน
4.น้ำ  แทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดิน น้ำในดินจะช่วยละลายแร่ธาตุต่าง ๆ ทำให้รากพืชสามารถดูดธาตุอาหารขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการสังเคราะห์แสงได้

ชั้นของดิน การแบ่งชั้นดินอาศัยการสังเกตจากพื้นที่หน้าตัดด้านข้างของดิน โดยแบ่งออกเป็น 5 ชั้น ได้แก่ ชั้นโอ ชั้นเอ ชั้นบี ชั้นซี และชั้นอาร์ ดังภาพประกอบ ดินแต่ละชั้นมีลักษณะแตกต่างกันเนื่องจากสมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และลักษณะอื่นๆ เช่นสี โครงสร้าง เนื้อดิน การยึดตัว และความเป็นกรดเป็นด่างของดินแตกต่างกัน
1. ดินอินทรีย์ เป็นช่วงชั้นดินที่มีสารอินทรีย์สะสมตัวอยู่มาก มักมีสีเทาหรือเทาดำ
2. ดินชั้นบนเป็นเขตการซึมชะเป็นชั้นที่น้ำซึมผ่านจากชั้นบน แล้วทำปฏิกิริยากับแร่ บางชนิด เกิดการสลายตัวของแร่ สารละลายที่ได้จะซึมผ่านลงไปสะสม ตัวในชั้นต่อไปทำให้ดินชั้นนี้ มีสีจาง
3. ดินชั้นล่าง เป็นเขตการ สะสมของแร่ในชั้นดิน เป็นชั้นที่มีการตกตะกอน และสะสมตัวของแร ่จากสาร ละลายที่ไหลลงมาจากชั้น เอ ชั้นดิน มักมีสีแดง หรือน้ำตาลแดงตามสีแร่ที่มาสะสมตัวอยู่
4. ชั้นหินผุ เป็นชั้นหินที่หินบางส่วนผุพัง กลายเป็นดินปะปนกับเศษหิน ที่แตกหัก มาจากชั้นหินดานเดิม
5. ชั้นหินแข็งเป็นชั้นหินดาน ที่ชั้นหินเดิม ยังไม่มีการผุพังสลายตัวหลักการดูแลดินให้อุดมสมบูรณ์ คือการสร้างดินชั้นอินทรีย์ ด้วยการเติมอินทรีย์วัตถุบนหน้าดิน ทำได้โดย
1. พื้นที่โปร่งโล่ง ให้หญ้าคลุมดิน และตัดหญ้าคลุมดิน ให้มีอินทรีย์วัตถุบนหน้าดิน
2. พื้นที่ร่มเงา ให้หญ้าและใบไม้คลุมดิน และตัดหญ้าคลุมดิน ให้มีอินทรีย์วัตถุบนหน้าดิน
 เพิ่มธาตุอาหารในดินด้วยการเติมปุ๋ยหมักชีวภาพลงในดิน

ที่มา : Youtube เกษตรพึ่งตน
เกษตรพึ่งตน EP#10 : ดินดี คือดินที่มีชีวิต

ชั้นดิน

สวนหม่อนไม้
เกษตรอินทรีย์

สวนเกษตรนวัตกรรมพึ่งตน ทำเกษตรยั่งยืนบนฐานเกษตรอินทรีย์ บนวิถีพึ่งตน

  • ที่อยู่ : 179 หมู่ 5 บ้านนานอน ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
  • โทร : 0816755283