เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับตลาดชุมชน

ตลาดชุมชน เป็นเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการเกษตร ที่มีผลผลิตที่มีการรับรองมาตรฐาน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ดูแลสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ ใช้ระบบชุมชนรับรอง ในแนวทางการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม (PGS) บริหารจัดการโดยเกษตรกร และเครือข่ายเกษตรกรที่คำนึงถึงการผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ตลาดชุมชน ประกอบด้วย
1. ตลาดค้าขาย โดยมีเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการเกษตร ที่มีผลผลิตนำผลผลิตมาจำหน่าย ปนะกอบด้วย
  • - สินค้าทั่วไป เป็นสินค้าพร้อมขาย สินค้าที่สามารถซื้อขายได้ทันที
  • - สินค้าสั่งทำ เป็นสินค้าที่ต้องสั่งทำ และใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 15 วัน จึงส่งมอบแก่ผู้ซื้อ
  • - สินค้าตามฤดูกาล เป็นสินค้าประเภทที่มีประจำตามฤดูกาลนั้นๆ ใช้ระบบการสั่งจองสินค้าล่วงหน้า เมื่อมีผลผลิตแล้วจึงดำเนินการจัดส่งมอบแก่ผู้ซื้อ
2. ตลาดกิจกรรม มีเครือข่ายผู้ประกอบการที่มีกิจกรรมสร้างสรรค์ บนพื้นฐานจากการทำเกษตรยั่งยืน ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต แปรรูป และการตลาด ส่งเสริมการนำเสนอกิจกรรมของสมาชิกเครือข่ายฯ
3. ตลาดความรู้ เป็นความรู้ด้านการผลิต ปัจจัยการผลิต การแปรรูป เครื่องมือ นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรยั่งยืน โดยมีศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ ผู้รู้ นำเสนอองค์ความรู้ที่ผ่านการศึกษา ปฏิบัติ ถอดบทเรียน และได้ผลลัภท์อย่างน่าพอใจ แล้วนำมาเผยแพร่สำหรับเกษตรกรและผู้ในใจ รวมทั้งเป็นข้อมูลที่เป็นความรู้ส่งเสริมการตลาดสำหรับกิจกรรมและผลผลิตของผู้ประกอบการ

ตลาดชุมชน มุ่งหวังจะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับเชื่อมโยงเครือข่าย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ให้ร่วมกันสร้างสังคมแห่งความสุข บนพื้นฐานหลักการเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


ผู้สนับสนุน